top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN STIAD

 1. Stiekema Advocatuur, tevens handelend onder de naam StiAd, is een eenmanszaak waarin voor rekening en risico van mr. R. Stiekema de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stiekema Advocatuur aanvaarde opdrachten, vervolgopdrachten en overige werkzaamheden.

 3. De opdrachtgever betaalt voor de werkzaamheden een honorarium, verschotten en omzetbelasting. De vergoeding is gebaseerd op het overeengekomen uurtarief – en bij gebrek aan een afspraak hierover een redelijk uurtarief – en de aan de opdracht bestede tijd. Stiekema Advocatuur heeft het recht om de uurtarieven jaarlijks aan te passen. Verschotten bestaan uit griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten e.d.

 4. Declaraties moeten binnen dertig dagen na factuurdatum zijn betaald. Wanneer het bedrag niet op tijd is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat u een beroep op opschorting of verrekening kan doen. Stiekema Advocatuur is dan gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Stiekema Advocatuur kan dan ook de opdracht onmiddellijk en eenzijdig opschorten of beëindigen. Dit leidt nooit tot schadeplichtigheid aan de zijde van Stiekema Advocatuur.

 5. Bij de uitvoering van de opdracht kunnen personen worden ingeschakeld die niet verbonden zijn aan Stiekema Advocatuur. Stiekema Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze personen, behalve bij opzet of grove nalatigheid van deze personen en/of als de verzekering van deze personen een uitkering doet, maar niet voor meer dan het bedrag dat wordt uitgekeerd. De opdrachtgever vrijwaart Stiekema Advocatuur en de ingeschakelde (hulp)personen voor schade van anderen. De opdrachtgever geeft Stiekema Advocatuur toestemming om namens de opdrachtgever in te stemmen met een beperking van de aansprakelijkheid van deze personen.

 6. Indien Stiekema Advocatuur een beroepsfout maakt waardoor de opdrachtgever schade lijdt, dan heeft de opdrachtgever één jaar de gelegenheid om dit schriftelijk te melden bij Stiekema Advocatuur of diens verzekeraar, te rekenen vanaf het moment dat de opdrachtgever bekend is of redelijkerwijze bekend kon zijn met de beroepsfout. De aanspraak op schadevergoeding vervalt, wanneer de opdrachtgever langer dan één jaar wacht. Twee jaar nadat de opdracht is beëindigd, vervallen alle aanspraken op schadevergoeding.

 7. Stiekema Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid voor alle werkzaamheden is beperkt tot de dekking waarvoor een verzekering is afgesloten, vermeerderd met het eigen risico. Wanneer deze verzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium, exclusief verschotten en omzetbelasting, dat voor de werkzaamheden in het kalenderjaar is ontvangen. De maximale aansprakelijkheid bedraagt in dat geval maximaal € 25.000. De voorwaarden van de verzekering worden op verzoek toegezonden.

 8. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht Stiekema Advocatuur om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL). Stiekema Advocatuur mag de opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. De opdrachtgever gaat hiermee akkoord. De wet- en regelgeving verplicht Stiekema Advocatuur ook om de opdrachtgever en de eventueel uiteindelijk belanghebbende te identificeren.

 9. De persoonsgegevens van de opdrachtgever neemt Stiekema Advocatuur op in een bestand. Dit bestand gebruikt Stiekema Advocatuur voor de uitvoering van de werkzaamheden en marketingdoeleinden. Wanneer de opdrachtgever dit wenst, zal Stiekema Advocatuur de gegevens van de opdrachtgever uit het bestand verwijderen.

 10. Het Nederlandse recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Stiekema Advocatuur en de opdrachtgever.

 11. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Stiekema Advocatuur is de klachtenregeling van toepassing. Deze vindt u op de website van Stiekema Advocatuur www.stiad.nl.

12. Eventuele geschillen, die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de         bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant. 

PDF VERSIE:

bottom of page